FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie www.trenerzyetg.fora.pl 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 
 
Regulamin ETG

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.trenerzyetg.fora.pl Strona Główna -> Regulamin Forum i ETG

piotrnovynowak
AdministratorDołączył: 21 Paź 2008
Posty: 51
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Poznań/Koszalin

PostWysłany: Śro 15:10, 22 Paź 2008    Temat postu: Regulamin ETG
 
Regulamin ELSA Trainers Group (ETG) Cool

uchwalony w dniu 29 kwietnia 2000 r. w Białymstoku przez Walne Zebranie Delegatów ELSA Poland, zmieniony przez Walne Zebrania Delegatów ELSA Poland w Łężeczkach w dniu 24 kwietnia 2004 oraz w Janowie Lubelskim w dniu 23 kwietnia 2005


Art. 1. [Cele ETG]

ELSA Trainers Group (ETG) jest strukturą powołaną w celu wspierania polityki zarządzania zasobami ludzkimi realizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Głównym zadaniem ETG jest planowanie i realizacja strategii szkoleniowej dla rozwoju poszczególnych grup lokalnych ELSA Poland i jej członków
w ramach strategii rekrutacyjno-edukacyjnej ustalonej przez władze Stowarzyszenia. ETG działa w granicach kompetencji przyznanych jej przez Walne Zebranie Delegatów ELSA Poland.


Art. 2. [Zadania]

Dla zapewnienia realizacji polityki zarządzania zasobami ludzkimi ETG podejmuje zadania, do których należą w szczególności:

1. współpraca z organami Stowarzyszenia w planowaniu rocznych i długookresowych projektów rekrutacyjnych i szkoleniowych;
2. badanie potrzeb szkoleniowych Stowarzyszenia;
3. przygotowanie i realizacja szkoleń w ramach projektów lokalnych i ogólnopolskich;
4. stymulowanie i promocja szkoleń w Stowarzyszeniu;
5. koordynacja i współpraca merytoryczna przy projektach realizowanych przez ELSA Poland i grupy lokalne w ramach cyklu szkoleniowo-edukacyjnego;
6. nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami szkoleniowymi, zarówno studenckimi, jak i zawodowymi.

Art. 3. [Członkowie]

§ 1. ETG tworzą członkowie Stowarzyszenia dający rękojmie właściwej realizacji jej zadań. Liczba członków ETG powinna zapewnić realizację zadań podejmowanych dla dobra i rozwoju Stowarzyszenia. Zalecana liczba to nie mniej niż 6 a nie więcej niż 12 osób. Trenerem ETG jest każdy z jej członków. Tytuł ten przysługuje członkom na zasadzie wyłączności oraz prawo posługiwania się nim również po upływie kadencji.

§ 2. Członkiem ETG może zostać osoba, która w szczególności:

1. posiada doświadczenie zdobyte w ELSA Poland podczas pracy na rzecz Grupy Lokalnej lub w organach ELSA Poland;
2. wyróżnia się aktywnością i odpowiedzialnością potwierdzoną podczas dotychczasowej działalności w ELSA Poland;
3. posiada wiedzę i umiejętności dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków trenera;
4. przejdzie pomyślnie procedurę rekrutacyjną przygotowaną przez ETG.

§ 3. Kadencja członka ETG trwa 2 lata, rozpoczyna się po zakończeniu procedury rekrutacyjnej do ETG. W szczególnych okolicznościach może ulec przedłużeniu na kolejną kadencję. Decyzję tę podejmują pozostali członkowie ETG bezwzględną większością głosów na wniosek zainteresowanego.

§ 4. Każdy członek ETG podlega rocznej weryfikacji. Weryfikacja polega na ocenie realizacji przez trenera przyjętych na siebie zobowiązań oraz postępów w doskonaleniu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności. Negatywna weryfikacja powoduje wykluczenie członka z ETG i tym samym przedterminowy upływ kadencji. Weryfikacji dokonują pozostali członkowie ETG przy udziale osoby niezależnej.

Art. 4. [Koordynator]

§ 1. Członkowie ETG wybierają spośród swego grona Koordynatora. Kadencja Koordynatora trwa 1 rok. Wybór następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością wszystkich głosów. Wybór na kolejną kadencję jest dopuszczalny.

§ 2. Koordynator odpowiada za zarządzanie działalnością ETG i realizację celów i polityki szkoleniowo-rekrutacyjnej w ramach przyznanych przez ELSA Poland kompetencji.

Art. 5. [Działalność ETG]

§ 1. Każdy członek ETG ma prawo współdecydowania o losach ETG.

§ 2. O przyjęciu planów szkoleniowych, projektu budżetu ETG oraz preliminarza spotkań organizacyjnych i wyjazdów trenerskich decydują wszyscy członkowie ETG zwykłą większością na wniosek Koordynatora, po uprzednim przedstawieniu projektów przez pozostałych członków grupy.

§ 3. Koordynator może wyznaczyć poszczególnych członków ETG do realizacji wskazanych przez niego zadań, za zgodą członka.

§ 4. Trenerom przysługuje zwrot kosztów za udział w szkoleniach, o ile ETG będzie posiadała odpowiednie środki finansowe.

§ 5. ETG prowadzi archiwum zawierające dokumenty dotyczące jej funkcjonowania.

Art. 6. [Obowiązki trenera]

Trener ETG jest zobowiązany:

1. swoim postępowaniem i posiadaną wiedzą dbać o dobre imię i wizerunek ELSA
2. do stałego i systematycznego poszerzania swojej wiedzy na tematy związane z polityką HR oraz teorią i praktyką szkoleń,
3. uczestniczyć w organizowanych przez ETG i ELSA Poland projektach szkoleniowo-informacyjnych. Obowiązek ten obejmuje przede wszystkim udział w Ogólnopolskim Obozie Adaptacyjnym Studentów Prawa, weekendzie motywacyjno - szkoleniowym Mentor, ogólnopolskich spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez ELSA Poland, o ile ETG będzie w nich uczestniczyć w całości lub wysyła poszczególnych trenerów,
4. wspierać swoją wiedzą i umiejętnościami projekty szkoleniowe organizowane przez Grupy Lokalne ELSA Poland,
5. brać udział w spotkaniach organizacyjnych oraz uczestniczyć jako trener w min. 5 projektach szkoleniowych w ciągu roku.
6. Przestrzegać zasad etyki trenerskiej.

Art. 7. [Wybór członków ETG]

§ 1. Egzamin na trenera ETG poprzedzony jest następującą procedurą rekrutacyjną:

1. ETG zamieszcza informacje o rekrutacji w powszechnie przyjętych środkach komunikacji w ELSA Poland oraz wysyła ją do wszystkich Grup Lokalnych,
2. Informacja zawiera dane o liczbie poszukiwanych kandydatów, wymaganiach wobec kandydatów, czasie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.
3. ETG może kierować imienne zaproszenia do udziału w egzaminie do poszczególnych członków ELSA Poland.

§ 2. Wybory nowych członków następują co najmniej raz w roku w czasie umożliwiającym właściwe przygotowanie się do przejęcia obowiązków trenera. Postanowienie to nie wyłącza uzupełnienia składu ETG przez wybór nowego członka grupy na skutek rezygnacji lub wykluczenia jednego z członków w trakcie trwania kadencji.

§ 3. O wyborze decyduje Kolegium, złożone ze wszystkich członków ETG obecnych podczas rekrutacji. Kolegium jest co najmniej trzyosobowe.

§ 4. Kolegium powinno uwzględnić dotychczasowe doświadczenie kandydata w pracy dla Stowarzyszenia, a w szczególności jego zainteresowanie problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, oraz ocenić kandydata przez przeprowadzenie praktycznego sprawdzianu posiadanych umiejętności. Przed podjęciem decyzji Kolegium przeprowadza rozmowę z kandydatami.

§ 5. Decyzja o przyjęciu do grona członków ETG zapada jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Każdy z członków Kolegium sporządza pisemne uzasadnienie swojego głosu, według wzoru ustalonego przez Koordynatora.

Art. 7a. [Patroni]

§ 1 Nowoprzyjęty trener ETG otrzymuje na okres pierwszych sześciu miesięcy swojej kadencji do pomocy starszego stażem trenera, jako swojego patrona.

§ 2 Obowiązkiem patrona jest zapoznanie nowoprzyjętego członka ETG z formalnymi aspektami funkcjonowania ETG, zasadami komunikacji w ETG, zasadami prowadzenia treningów, a także sprawowanie opieki merytorycznie nad nowoprzyjętym trenerem.

§ 3 Patronów dla poszczególnych nowoprzyjętych członków ETG wyznacza Koordynator po konsultacji z nowoprzyjętym trenerem.

Art. 8. [Komunikacja]

§ 1. Członkowie ETG spotykają się na organizowanych systematycznie spotkaniach organizacyjnych. Spotkania zwołuje Koordynator przynajmniej raz na kwartał lub niezwłocznie na wniosek członków ETG.

§ 2. Bieżące sprawy związane z realizacją przyjętych planów konsultuje się za pośrednictwem listy dyskusyjnej ETG.

Art. 9. [Podporządkowania i finansowanie]

§ 1. ETG wspiera swoją działalnością politykę zarządzania zasobami ludzkimi realizowaną przez ELSA Poland.

§ 2. Koordynacja działań ETG i Zarządu Krajowego ELSA Poland odbywa się za pośrednictwem procedur organizacyjnych Stowarzyszenia.

§ 3. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Zarządem Krajowym, w szczególności z Prezesem, Sekretarzem Generalnym ELSA Poland i Dyrektorem ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Koordynator ETG lub osoba przez niego wyznaczona.

§ 4. Środki na działalność ETG pochodzą:

1. z budżetu ELSA Poland
2. z darowizn od sponsorów
3. wpłat od Grup Lokalnych z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez trenerów ETG.

§ 5. Zarząd Krajowy zapewnia środki finansowe niezbędne dla działania ETG, w szczególności finansuje przygotowanie materiałów szkoleniowych i pokrywa koszty noclegów i przejazdów trenerów na wyjazdy szkoleniowe ELSA Poland oraz wszelkie wyjazdy zlecane przez Zarząd Krajowy.

§ 6. ETG składa na ręce Zarządu Krajowego raz w roku raport z działalności. Termin składania raportów ustala Zarząd Krajowy.

Art. 10. [Zasady prowadzenia treningów]

§ 1. ETG wspiera swoimi szkoleniami wszystkie Grupy Lokalne ELSA Poland na zasadzie równouprawnienia. O kolejności organizowanych wyjazdów szkoleniowych decydują takie czynniki, jak: sytuacja w Grupie Lokalnej, termin realizowanego przez Grupę projektu, który wymaga wsparcia szkoleniowego ETG, kolejność zgłoszeń.

§ 2. Zarząd Krajowy oraz Grupy Lokalne zgłaszają zapotrzebowanie na przyjazd Trenerów ETG na ręce Koordynatora. Zgłoszenie, o którym mowa powinno zostać złożone nie później niż na 15 dni przez planowanym szkoleniem.

§ 3. Szczegóły dotyczące wyjazdu Trenerów ETG, w tym tematu, liczby uczestników i zasad przeprowadzenia treningu, ustala przedstawiciel Grupy Lokalnej lub Zarządu Krajowego
z Koordynatorem ETG lub innym wytypowanym do tego zadania członkiem.

§ 4. Koszty zorganizowania wyjazdu treningowego (dojazd i powrót) oraz produkcji materiałów szkoleniowych pokrywa Zarząd Krajowy na podstawie wcześniejszego porozumienia z Koordynatorem. Grupa Lokalna zobowiązana jest natomiast zapewnić bazę noclegową oraz wyżywienie dla trenera, jeśli ten się o to zwróci.

§ 5. Treningi prowadzone są co do zasady przez dwóch Trenerów ETG. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe przygotowane zgodnie z przyjętym, jednolitym wzorem pozwalającym identyfikować je z ETG.

§ 6. Po zakończeniu szkolenia przeprowadza się analizę jego przebiegu. Wnioski obejmujące, m.in.: ocenę zasobów personalnych i potrzeb szkoleniowych są przedstawiane ZK, Zarządowi Grupy Lokalnej oraz trafiają do archiwum ETG.

Art. 11. [Postanowienia końcowe]

§ 1. Powyższe postanowienia nie uchybiają przepisom Statutu i Regulaminu ELSA Poland.

§ 2. Regulamin ETG wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez piotrnovynowak dnia Śro 15:14, 22 Paź 2008, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.trenerzyetg.fora.pl Strona Główna -> Regulamin Forum i ETG
Strona 1 z 1

Wyświetl posty z ostatnich:   
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

 
Skocz do:  


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Skin Created by: Sigma12
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Regulamin